طراحی تیر ورق

این فایل قادر به طراحی تیر ورق بر اساس مبحث 10 مقررات ملی ویرایش 4 است که با وارد کردن مشخصات مقطع بر اساس فشرده یا غیر فشرده بودن جان یا بال مقاومت خمشی اسمی مقطع را بر اساس حالت حدی تسلیم بال فشاری، کمانش پیچشی-جانبی ، کمانش موضعی بال فشاری و تسلیم بال کششی تعیین می کند.

همچنین مقاومت برشی مقطع را مشخص می کند و نیاز یا عدم نیاز به سخت کننده با مشخص بودن مقطع سخت کننده تعیین می کند.
برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری خود شوید. اگر عضو سیویل فایل هستید، وارد سایت شوید در غیر این صورت، ابتدا عضو سایت شوید .

ارائه دهنده فایل