مقاطع بتنی آماده ETABS

در این فایل ها مقاطع تیر و ستون بتنی با ابعاد مختلف تعریف شده است که کافیست مهندسین محترم آنها را در مدل خود ایمپورت کنند و دیگر نیازی به تعریف مقاطع بتنی نخواهند داشت.

توجه: قبل از استفاده حتما وئدیوی HELP را تماشا کنید.

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری خود شده باشید.
فایل مقاطع
ویدئوی آموزشی

ارائه دهنده فایل

برخی دیگر از فایل های کاربر