سازه سبک LSF

در اين تحقیق بررسی كاربرد سيستم سـازهای قـاب فـولادی سـبك (LSF)، و نقـش آن در سـبك سـازی  سـازه هـا در قيـاس بـا سيستم های رايج ، ارائه شده است. سيستم LSF كه از مقاطع سرد نورد شده فولادی (CFS)  سـاخته مـی شـود در ساليان اخير به شكل گسترده و در توليد صنعتی انواع سـاختمان هـای اداری، تجـاری و مسـكونی بكـارگرفتـه شـده اسـت. ايـن روش دركشورهای توسعه يافته به عنوان جايگزين مناسبی براي روش های سنتی ساخت ، ارائه وكاربرد وسيع آن آغاز شده است. بـرای قيـاس بـين سـازه هـای مـورد بحث ، شرايط مشابه طراحی از جمله محل قرارگيری ، شرايط باد مشابه، شرايط ساختار مشـابه ، و پـلان مشـابه مـورد ارزيـابي قـرارگرفتـه است. نتايج اين بررسی نشان ميدهد استفاده از سيستم LSF به دليل دارا بودن   قابليت های كاهش تغيير مكان نسـبی ، كـاهش وزن سـازه تـا حدود 40 درصد نسبت به سيستم فلزی رايج ، كاهش مصرف بتن تا حدود 60 درصد نسبت به سازه های بتنی رايج و 30 درصد نسبت بـه سيستم فلزی رايج ، داراي عملكرد مناسب لرزه ای می باشد. 

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری خود شده باشید.

ارائه دهنده فایل

فروشنده فایل

hossein.sh

  • نام: حسین شبانی
  • تاریخ عضویت: ۱۳۹۵/۳/۳۰
  • محل سکونت: بیرجند
  • دانشگاه: بیرجند
  • تحصیلات: فارغ التحصیل کارشناسی
  • رشته تحصیلی: عمران
مشاهده پروفایل کاربر