سازه سبک LSF

در اين تحقیق بررسی كاربرد سيستم سـازهای قـاب فـولادی سـبك (LSF)، و نقـش آن در سـبك سـازی  سـازه هـا در قيـاس بـا سيستم های رايج ، ارائه شده است. سيستم LSF كه از مقاطع سرد نورد شده فولادی (CFS)  سـاخته مـی شـود در ساليان اخير به شكل گسترده و در توليد صنعتی انواع سـاختمان هـای اداری، تجـاری و مسـكونی بكـارگرفتـه شـده اسـت. ايـن روش دركشورهای توسعه يافته به عنوان جايگزين مناسبی براي روش های سنتی ساخت ، ارائه وكاربرد وسيع آن آغاز شده است. بـرای قيـاس بـين سـازه هـای مـورد بحث ، شرايط مشابه طراحی از جمله محل قرارگيری ، شرايط باد مشابه، شرايط ساختار مشـابه ، و پـلان مشـابه مـورد ارزيـابي قـرارگرفتـه است. نتايج اين بررسی نشان ميدهد استفاده از سيستم LSF به دليل دارا بودن   قابليت های كاهش تغيير مكان نسـبی ، كـاهش وزن سـازه تـا حدود 40 درصد نسبت به سيستم فلزی رايج ، كاهش مصرف بتن تا حدود 60 درصد نسبت به سازه های بتنی رايج و 30 درصد نسبت بـه سيستم فلزی رايج ، داراي عملكرد مناسب لرزه ای می باشد. 

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری خود شوید. اگر عضو سیویل فایل هستید، وارد سایت شوید در غیر این صورت، ابتدا عضو سایت شوید .

ارائه دهنده فایل

فروشنده فایل

hossein.sh

  • نام: حسین شبانی
  • تاریخ عضویت: ۱۳۹۵/۳/۳۰
  • محل سکونت: بیرجند
  • دانشگاه: بیرجند
  • تحصیلات: فارغ التحصیل کارشناسی
  • رشته تحصیلی: عمران
مشاهده پروفایل کاربر