راهنمای روش ملی طرح مخلوط بتن

دلايل تدوين راهنماي روش ملي طرح مخلوط بتن
پس از تدوين روش ملي طرح مخلوط بتن به منظور آشنايي بهتر و تسلط دست اندركاران طرح مخلوط بتن با جهت استفاده از آن، لازم ديده شد تا راهنمايي براي روش ملي تهيه گردد. همچنين با توجه به موارد مذكور راهنماي روش ملي طرح مخلوط بتن تدوين شد همچنين نرم افزار آن نيز تهيه گرديد.
در متن راهنما نكاتي وجود دارد كه در متن اصلي وجود ندارد و به نوعي علاوه بر هدايت استفاده كنندگان، اطلاعات تكميلي را در اختيار قرار مي دهد. اين موارد عبارتند از:
- ارائه حاشيه امنيت م قاومت براي محاسبه مقاومت فشاري متوسط لازم جهت تهيه طرح مخلوط بتن طبق آيين نامه بتن ايران ، مقررات ملي ايران (مبحث نهم )، مشخصات فني ( عمومي كارهاي ساختماني و راه (نشريه شماره 55 و 101
- ارائه راهكار براي تهيه طرح مخلوط با استفاده از سيمان هاي پرتلند و آميخته و سفيد علاوه بر سيمان پرتلند نوع 1 با سه رده مقاومتي كه در روش ملي طرح مخلوط بدانها اشاره شده است.
- ارائه راهكار براي تهيه طرح مخلوط بتن با مقاومت مشخصه در سنين بالاتر از 28 روز
- ارائه روش تعيين درصد شكستگي شن ها و محاسبه درصد شكستگي متوسط سنگدانه هاي درشت با توجه به سهم مصرفي آ نها در مخلوط سنگدانه بتن
- تهيه منحني هاي رابطه نسبت آب به سيمان و مقاومت فشاري بتن در صورتي كه (0/ روان كننده مورد استفاده قرار گيرد (به ويژه براي نسب تهاي آب به سيمان كمتر از 45
- ارائه مدل هاي رياضي منحني هاي نسبت آب به سيمان و مقاومت فشاري
- ارائه رابطه اصلاح شده فولر  تامسون براي دانه بندي مطلوب مخلوط سنگدانه بتن
- ارائه جدول دان هبندي مطلوب مخلوط سنگدانه براي حداكثر انداز ههاي مختلف بجاي 12 ميلي متر براي الك هاي / منحني هاي مزبور به ويژه براي حداكثر اندازه جديد 5 6 ميلي متر به اين جدول و ارائه دانه بندي با / 12 و 35 / مختلف و اضافه نمودن الك هاي 5 0/ 0 با گام هاي 05 / 0 تا 1 / توان هاي مختلف از 67
- ارائه پيشنهاد كاربرد محدوده هاي مختلف دانه بندي مطلوب در طرح هاي مختلف با توجه به شرايط اجرايي و مشخصات بتن مورد نياز
- ارائه رابطه براي محاسبه معادل درصد شكستگي متوسط براي سنگدان ههاي بتن جهت تعيين مقدار آب بتن
- ارائه مدل هاي رياضي رابطه مقدار آب آزاد بتن و مدول نرمي سنگدانه و ايجاد امكان براي محاسبه آب كارآيي هاي مختلف به ويژه در ارتباط با درون يابي بين منحني هاي موجود
- راهنمايي در مورد تغيير مقدار آب بتن با توجه به مصرف دوده سيليسي، پوزولان هاي طبيعي، خاكستر بادي، مواد حبابزا و روان كننده
- ارائه راهكار در مواردي كه در طرح مخلوط بتن، بن بست ايجاد مي شود
- ارائه محدوده تقريبي چگالي ذرات انواع سيمان و مواد پودري معدني
- ارائه رابطه براي تعيين چگالي متوسط ذرات مواد سيماني و سنگدانه
- استفاده از رابطه حجم مطلق در ويرايش جديد روش ملي طرح مخلوط براي تعيين حجم سنگدانه و مشخص نمودن مقادير هر يك از سنگدان هها با فرض تفاوت جدي در چگالي آن ها و ايجاد سهولت براي طرح مخلوط بتن نيمه سبكدانه
- راهنمايي در مورد ساخت مخلوط آزمون بر اساس طرح مخلوط اوليه بتن
- توضيح در مورد نحوه اصلاح و تعديل طرح مخلوط اوليه بتن
- راهنمايي در مورد خواست ههاي بتن و داد ههاي مورد نياز طرح مخلوط
- راهنمايي در مورد ارائه طرح مخلوط بتن و ايجاد زمينه براي تهيه شرح خدمات جهت تهيه طرح مخلوط
- ارائه روش جايگزين براي تعيين مقادير تقريبي آب آزاد بتن بصورت مستقيم بر اساس روابط پايه
- ارائه ملاحظات خاص در طرح مخلوط بتن هاي ويژه و بكارگيري روش ملي طرح مخلوط در اين موارد شامل بتن پمپي، بتن ترمي، بتن پاشيدني، بتن سنگين، بتن تمام سبكدانه و نيمه سبكدانه، بتن پيش آكنده، بتن حبابدار، بتن اليافي و بتن خود تراكم. لازم به ذكر است دامنه كاربرد روش ملي طرح مخلوط بتن دربرگيرنده اين موارد نيست اما در اين راهنما امكان بكارگيري اين روش براي بسياري از بت نهاي ويژه نيز فراهم شده است.
- توضيح و تبيين دقيق تر اثر حباب هواي عمدي بر تعيين آب مورد نياز و مقاومت فشاري
- ارائه توصيه هايي در مورد حداقل و حداكثر عيار سيمان و دان ههاي ريز بتن
- ارائه مثال هاي كاربردي و راهنمايي براي استفاده از روش ملي طرح مخلوط بتن و موارد مذكور در اين راهنما همچنين همراه اين راهنما، نرم افزاري ارائه شده است كه بكارگيري آن نيازمند مطالعه
اين راهنما مي باشد.
برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری خود شده باشید.

ارائه دهنده فایل

فروشنده فایل

pooyahayati

  • نام: پویا حیاتی
  • تاریخ عضویت: ۱۳۹۵/۱/۴
  • محل سکونت: تهران
  • دانشگاه: صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
  • تحصیلات: فارغ التحصیل ارشد
  • رشته تحصیلی: مهندسی عمران - زلزله
مشاهده پروفایل کاربر

برخی دیگر از فایل های کاربر