گزارش در رابطه با فایل «شرح و تفسیر کاربردی فهرست بهای ابنیه» به مدیر سایت.