گزارش در رابطه با فایل «طراحی شبکه آبرسانی به روش هاردی کراس» به مدیر سایت.