گزارش در رابطه با فایل «تجزیه و تحلیل تاخیرات پروژه ها» به مدیر سایت.