گزارش در رابطه با فایل «آنالیز قیمت اجرای یک متر طول ترنچ بتنی برق و ابزار دقیق» به مدیر سایت.