گزارش در رابطه با فایل «تحلیل خطر لرزه ای شهر شیراز» به مدیر سایت.