گزارش در رابطه با فایل «تکنولوژی و کاربرد بارسنج ها» به مدیر سایت.