گزارش در رابطه با فایل «طراحی کالورت باکسی در نرم افزار ABAQUS» به مدیر سایت.