گزارش در رابطه با فایل «ارزیابی کالورت باکسی در برابر بار کامیون استاندارد در نرم افزار آباکوس ؛ مطالعه موردی» به مدیر سایت.