گزارش در رابطه با فایل «شتاب نگاشت زلزله» به مدیر سایت.