گزارش در رابطه با فایل «پل های ترکه ای» به مدیر سایت.