گزارش در رابطه با فایل «تاثیر ساختمان های مجاور بر یکدیگر در هنگام زلزله» به مدیر سایت.