گزارش در رابطه با فایل «افزایش طبقه 500 متری با سازه LSF» به مدیر سایت.