گزارش در رابطه با فایل «برآورد ظرفیت باربری پی های رینگی واقع بر شیب های مسلح شده با ژئوتکستایل به کمک تحلیل عددی» به مدیر سایت.