گزارش در رابطه با فایل «ارزیابی عملکرد ساختمان هاي بنایی غیرمسلح بهسازي شده با شاتکریت پیرامونی» به مدیر سایت.