گزارش در رابطه با فایل «جزوه ژئوتکنیک لرزه ای (دکترمیرحسینی-دانشگاه امیرکبیر)» به مدیر سایت.