گزارش در رابطه با فایل «فایل اکسل محاسبه حجم بتن فونداسیون ،راه پله،تیر و ستون و سقف تیرچه بلوک» به مدیر سایت.