گزارش در رابطه با فایل «شرح وظایف ناظر هماهنگ کننده» به مدیر سایت.