گزارش در رابطه با فایل «حل تمرین درس تحلیل غیر ارتجاعی» به مدیر سایت.