برنامه اکسل متره و برآورد ابنیه سال ۱۴۰۰

17,500 تومان

برنامه اکسل متره و برآورد، صورت وضعیت نویسی ابنیه سال ۱۴۰۰ به همراه فیلم آموزشی شامل برنامه متره و برآورد،…

اکسل فهرست بهای تاسیسات برقی سال ۱۴۰۰

14,000 تومان

فایل اکسل فهرست بهای واحد پايه رشته تاسیسات برقی سال ۱۴۰۰ این فایل شامل اکسل فهرست بهای واحد پايه رشته…

اکسل فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۰

9,000 تومان

فایل اکسل فهرست بهای واحد پايه رشته ابنیه سال ۱۴۰۰ به همراه فایل pdf

اکسل فهرست بهای سدسازی سال ۱۴۰۰

14,000 تومان

فایل اکسل فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال ۱۴۰۰ این فایل شامل اکسل فهرست بهای واحد پايه رشته سدسازی…

اکسل فهرست بهای آبیاری تحت فشار سال ۱۴۰۰

13,000 تومان

فایل اکسل فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال ۱۴۰۰ این فایل شامل اکسل فهرست بهای واحد پايه…

اکسل فهرست بهای شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۰

13,000 تومان

فایل اکسل فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۰ این فایل شامل اکسل فهرست…

اکسل فهرست بهای آبیاری و زهکشی سال ۱۴۰۰

13,000 تومان

فایل اکسل فهرست بهای واحد پايه رشته آبیاری و زهکشی سال ۱۴۰۰ این فایل شامل اکسل فهرست بهای واحد پايه…

اکسل فهرست بهای راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۰

11,000 تومان

فایل اکسل فهرست بهای واحد پايه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۰ این فایل شامل اکسل فهرست…

اکسل فهرست بهای راهداری سال ۱۴۰۰

11,000 تومان

اکسل فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال ۱۴۰۰ این فایل اکسل  فهرست بهای واحد پايه رشته راهداری سال ۱۴۰۰…