برنامه اکسل متره و برآورد ابنیه سال ۱۴۰۰

22,500 تومان

برنامه اکسل متره و برآورد، صورت وضعیت نویسی ابنیه سال ۱۴۰۰ به همراه فیلم آموزشی شامل برنامه متره و برآورد،…

اکسل فهرست بها تاسیسات برقی 1400
21%

اکسل فهرست بهای تاسیسات برقی سال ۱۴۰۰

14,000 تومان 11,000 تومان

فایل اکسل فهرست بهای واحد پايه رشته تاسیسات برقی سال ۱۴۰۰ این فایل شامل اکسل فهرست بهای واحد پايه رشته…

اکسل فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۰

9,000 تومان

فایل اکسل فهرست بهای واحد پايه رشته ابنیه سال ۱۴۰۰ به همراه فایل pdf

اکسل فهرست بها سدسازی 1400
21%

اکسل فهرست بهای سدسازی سال ۱۴۰۰

14,000 تومان 11,000 تومان

فایل اکسل فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال ۱۴۰۰ این فایل شامل اکسل فهرست بهای واحد پايه رشته سدسازی…

اکسل فهرست بها آبیاری تحت فشار
23%

اکسل فهرست بهای آبیاری تحت فشار سال ۱۴۰۰

13,000 تومان 10,000 تومان

فایل اکسل فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال ۱۴۰۰ این فایل شامل اکسل فهرست بهای واحد پايه…

اکسل فهرست بها فاضلاب 1400
23%

اکسل فهرست بهای شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۰

13,000 تومان 10,000 تومان

فایل اکسل فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۰ این فایل شامل اکسل فهرست…

اکسل فهرست بها آبیاری زهکشی 1400
23%

اکسل فهرست بهای آبیاری و زهکشی سال ۱۴۰۰

13,000 تومان 10,000 تومان

فایل اکسل فهرست بهای واحد پايه رشته آبیاری و زهکشی سال ۱۴۰۰ این فایل شامل اکسل فهرست بهای واحد پايه…

اکسل فهرست بها راه، راه آهن و فرودگاه 1400
18%

اکسل فهرست بهای راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۰

11,000 تومان 9,000 تومان

فایل اکسل فهرست بهای واحد پايه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۰ این فایل شامل اکسل فهرست…

اکسل فهرست بها راهداری 1400
18%

اکسل فهرست بهای راهداری سال ۱۴۰۰

11,000 تومان 9,000 تومان

اکسل فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال ۱۴۰۰ این فایل اکسل  فهرست بهای واحد پايه رشته راهداری سال ۱۴۰۰…