طراحی نیلینگ و انکراژ به روش تعادل حدی

25,000 تومان

پروژه بهسازی خاک: ارائه طرح پایدارسازی به روش نیلینگ و انکراژ در این پروژه پایدارسازی یک گود تحت اثر سربار…

اثرات ساختگاه لایه‌های آبرفتی بر پاسخ سطح زمین با نرم‌افزار DEEPSOIL

25,000 تومان

صحت سنجی نتایج، بررسی تاثیر مشخصات سه زلزله کوبه، منجیل و فریولی بر روی یک پروفیل خاکی و نتیجه‌گیری در…

مدلسازی ستون بتنی در ABAQUS

25,000 تومان

مدل سازی ستون بتن مسلح و رسم نمودار نیرو-جابجایی این فایل شامل مدلسازی یک ستون بتن مسلح در نرم افزار…

مدلسازی پل بتنی مستقیم ۷ دهنه با استفاده از نرم افزار Opensees

39,000 تومان

پل ها یکی از مهم ترین ابنیه در سیستم حمل و نقل هستند. برای طراحی پل ها از روش های…

مدلسازی پل بتنی سه دهانه در نرم افزار SAP

59,000 تومان

ارزیابی و  بررسی قابلیت اعتماد هر سازه مستلزم درک درست از رفتار مصالح، اعضای اصلی و ثانویه است. برای این…