مدلسازی ستون بتنی در ABAQUS

25,000 تومان

مدل سازی ستون بتن مسلح و رسم نمودار نیرو-جابجایی این فایل شامل مدلسازی یک ستون بتن مسلح در نرم افزار…

مدلسازی پل بتنی مستقیم ۷ دهنه با استفاده از نرم افزار Opensees

39,000 تومان

پل ها یکی از مهم ترین ابنیه در سیستم حمل و نقل هستند. برای طراحی پل ها از روش های…

مدلسازی پل بتنی سه دهانه در نرم افزار SAP

59,000 تومان

ارزیابی و  بررسی قابلیت اعتماد هر سازه مستلزم درک درست از رفتار مصالح، اعضای اصلی و ثانویه است. برای این…