طراحی نیلینگ و انکراژ به روش تعادل حدی

25,000 تومان

پروژه بهسازی خاک: ارائه طرح پایدارسازی به روش نیلینگ و انکراژ در این پروژه پایدارسازی یک گود تحت اثر سربار…

اثرات ساختگاه لایه‌های آبرفتی بر پاسخ سطح زمین با نرم‌افزار DEEPSOIL

25,000 تومان

صحت سنجی نتایج، بررسی تاثیر مشخصات سه زلزله کوبه، منجیل و فریولی بر روی یک پروفیل خاکی و نتیجه‌گیری در…