ساخت مدلهای لوجیت با نرم افزار NLOGIT

10,000 تومان

پروژه درس تحلیل تقاضای حمل و نقل: ساخت مدلهای لوجیت با نرم افزار NLOGIT به همراه با تحلیل و تفسیر…