گزارش کار آز مقاومت مصالح

5,000 تومان

مجموعه گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح (دانشگاه امیرکبیر) شامل ۱- آزمایش کمانش ۲- قضیه کاستیلیانو ۳- تیر مرکب ۴- خمش…