طراحی نیلینگ و انکراژ به روش تعادل حدی

25,000 تومان

پروژه بهسازی خاک: ارائه طرح پایدارسازی به روش نیلینگ و انکراژ در این پروژه پایدارسازی یک گود تحت اثر سربار…

طراحی میکروپایل در نرم افزار SAFE

12,000 تومان

گزارش حاضر جهت بهسازي زمین محل احداث پروژه واقع در شهرستان تنکابن تهیه گردیده است. سازه از نوع اسکلت بتنی،…

طراحی ميکرو پايل

30,000 تومان

تعیین ظرفیت میکرو پایل تکی و گروهی به روش دستی و حل با نرم افزار ALLPILE و تعیین تنش ها…