برنامه محاسبه حق الزحمه نظارت کارگاهی ۱۴۰۰

12,000 تومان

برنامه محاسبه صورت وضعیت و حق الزحمه نظارت کارگاهی و مشاور بر اساس بخشنامه سال ۱۴۰۰

برنامه محاسبه حق الزحمه نظارت کارگاهی ۱۳۹۸

4,000 تومان

برنامه محاسبه صورت وضعیت نظارت کارگاهی و مشاور بر اساس بخشنامه سال ۱۳۹۸

برنامه محاسبه حق الزحمه نظارت کارگاهی ۱۳۹۹

8,000 تومان

برنامه اکسل محاسبه صورت وضعیت نظارت کارگاهی و مشاور بر اساس بخشنامه سال ۱۳۹۹