اثرات ساختگاه لایه‌های آبرفتی بر پاسخ سطح زمین با نرم‌افزار DEEPSOIL

25,000 تومان

صحت سنجی نتایج، بررسی تاثیر مشخصات سه زلزله کوبه، منجیل و فریولی بر روی یک پروفیل خاکی و نتیجه‌گیری در…